Fil dr Mia Åkestam

Är konstvetare och arbetar som forskare och lärare vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms Universitet. Åkestam har också varit verksam vid det tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier. Avhandlingen ”Bebådelsebilder – om bildbruk under medeltiden” (2010) tar upp frågor kring betydelse av medeltida bilder och bildprogram och hur bebådelsemotivet användes i olika sammanhang för att föra fram idéer av både religiös och profan karaktär. Förutom avhandlingen har hon skrivit en rad artiklar om medeltida handskrifter och om Vadstena och den heliga Birgitta. Just nu leder hon ett forskningsprojekt som heter ”The Vadstena Palace – Place, Space and Presence”, finansierat av Berit Wallenbergs Stiftelse. Med platsen och byggnaden som gemensam nämnare studerar projektet orten Vadstena som ett religiöst och politiskt centrum under vad som ibland har kallats ”den långa medeltiden”. Tyngdpunkten i undersökningen ligger på materiell och visuell kultur där måleri, skulptur, textil, sigill, byggnader och monument endast är några exempel.

 

Abstract

Sankta Anna Hjälp!  - Om Fogdöbonaden och dess senmedeltida motivvärld

 

Fogdöbonaden är ett textilt monumentalverk från senmedeltiden, utfört i tvistsöm med mångfärgat yllegarn. I 15 detaljerade figurscener återges dels motiv kopplade till passionshistorien och dels olika helgonmotiv. Scenerna omges av skriftband - två böner till Sankt Anna, jungfru Marias mor, samt en förklarande text som berättar att här knäböjer Maria Magdalena. Det har antagits att bonaden tillverkades av de cisterciensiska nunnorna i Vårfruberga kloster under 1400-talets senare decennier, och att den brukades i klosterkyrkan. Vapensköldar i de omgivande bårderna visar att donatorer var riddaren Ture Turesson (Bielke) och hans hustru fru Ingegärd Kyrning (Kyrningsdotter). Bonaden är sparsamt behandlad inom forskningen. Givet bildernas stora betydelse i medeltida fromhetsliv, vill jag med föremålets materialitet och bildprogrammet som utgångspunkt diskutera vad det kan ha betytt för kloster respektive donatorer. Syftet är belysa det historiska sammanhanget och ge en något fylligare bild av de innehållsliga aspekterna av Fogdöbonaden.